fbpx

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เราหมายถึง “Blacksheep Jeans” และคุณหมายถึง “ลูกค้าหรือสมาชิก” เราจะยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้สำหรับการสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากจะมีเอกสารหรืออีเมล์จากทางเราเท่านั้น

จำหน่ายสินค้า และบริการจัดส่ง

เราจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และบริการส่งสินค้าทั้งภายในประเทศไทย

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ (กล่าวโดยรวมคือ “เครื่องหมายการค้า”) ห้ามมิให้ผู้ใด หรือบริษัทใดทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือ ใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ทั้งนี้เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้

สีและการแสดงผล

ถึงแม้ว่าเราจะได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ข้อมูลสีของสินค้าต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรา มีความถูกต้องมากที่สุด แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของหน้าจอที่เปิด ดังนั้นจึงไม่สามารถรับประกันว่าสีของสินค้าจะตรงตามรูปภาพที่เห็นอย่างแม่นยำ

การแก้ไขข้อผิดพลาด และความไม่ถูกต้อง; การจำกัดจำนวน

ถึงแม้ว่าเราจะได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องมากที่สุด แต่ทางเราก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูล และส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาด หรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้นๆ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราว รวมทั้งการจำกัดจำนวนการซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ หากคุณไม่ได้รับความพอใจในการสั่งซื้อ กรุณาอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดการคืนสินค้าเพื่มเติม

การชดเชยค่าเสียหาย

คุณยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย อันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ หรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และคุณจะไม่ยึดให้เรา (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้า บริษัทสาขา บริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย

ข้อจำกัดความรับผิด

เราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย การสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือ เป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งข้อมูลใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลผู้ติดตามของคุณ ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่มีการส่งผ่านระบบของเรา กล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปคือ Blacksheep Jeans หรือ บุคคลที่สามใดๆ หรือ ข้อมูลและเนื้อหาที่มีการนำเสนอขึ้นมา เราไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อคุณ หรือต่อบุคคลอื่นใด ทั้งต่อบริษัทใดๆก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

ข้อจำกัดด้านอายุ

เว็บไซต์ Blacksheep Jeans ไม่ให้บริการ กับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และหากมีค่าเสียหายจากการสั่งซื้อสินค้าเกิดขึ้น เราสามารถเรียกร้องค่าชดเชยนั้นๆ จากพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้

การสั่งซิ้อสินค้า

คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการโดยเลือกใส่ตระกร้าสินค้า (CART) และคลิ๊กสั่งซื้อ หลังจากนั้นเราจะแจ้งเลขการสั่งซื้อ และส่งอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อให้คุณ ข้อมูลการสั่งซื้อต่างๆ จะไม่มีการเปิดเผย การสั่งซื้อสินค้าทุกชิ้นจะยึดตามเงื่อนไข และข้อจำกัดตามรายละเอียดข้างต้น หากไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ นั่นแสดงว่าไม่มีการสั่งซื้อใดๆ เกิดขึ้น เราสามารถปฏิเสธการสั่งซื้อ, ยกเลิกบัญชีผู้ใช้, ยกเลิกหรือแก้ไขรายละเอียด รวมทั้งยกเลิกการสั่งซื้อได้ เมื่อสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะส่งรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ทางอีเมล์ หากเราไม่ได้รับข้อมูลการสั่งซื้อหลังจากท่านชำระเงินแล้ว ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่เมนู “FOLLOW & CONTACT US” หรือเราจะติดต่อท่านไปทางอีเมลล์ หรือทางโทรศัพท์

การชำระเงิน

Blacksheep Jeans ใช้ระบบการจ่ายเงินของผู้ให้บริการ ChillPay ตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน

ภาษี

ราคาสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา คือราคาที่รวมภาษีเรียบร้อยแล้ว นอกจากจะมีการระบุข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในรายละเอียดสินค้า

ราคาสินค้า

เรานำเสนอสินค้าและบริการที่ราคาดีที่สุดให้กับคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์ ในเวลาใดก็ได้

การส่งมอบสินค้า

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เราจะจัดส่งสินค้าให้คุณตามข้อมูลของรายการสั่งซื้อ เมื่อรายการสินค้าถูกจัดส่ง เราจะแจ้งเลขที่ติดตามสินค้าให้คุณทางอีเมล์

การจัดส่งสินค้า

เราใช้บริการส่งจัดส่งสินค้าโดย บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จำกัด และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งคุณสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า จากเลขติดตามสินค้าได้ทาง อีเมลหรือช่องทางการติดต่ออื่นๆที่ทางเราได้มีข้อมูลการติดต่อลูกค้า ตรวจสอบสถานะ ที่ระบบส่งให้ หากสินค้ายังไม่ส่งถึงคุณภายใน 2-5 วัน กรุณาติดต่อเรา หรือสามารถใช้เลขติดตามสินค้าตรวจสอบสถานะการจัดส่งผ่านทาง บริษัทขนส่งสินค้าได้ทันที ในกรณีที่ปลายทางไม่มีผู้รับ ทางบริษัทขนส่งจะติดต่อคุณ และจัดส่งใหม่ให้อีกครั้ง เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อส่งสินค้าให้คุณภายใน 2-5 วัน แต่มิได้การันตีว่าสามารถทำได้ตามวันเวลาที่กำหนดข้างต้นในทุกกรณี ความเสียงภัยในเรืองการสูญหายของสินค้าจะตกเป็นของผู้ซื้อทันทีเมือ เราได้ส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

การชดเชยค่าสินค้า

กรณีที่คุณต้องการคืนสินค้าอันเนื่องมาจากเหตุผลไม่พอใจ ทำรายการสั่งซื้อผิดพลาด หรือไม่ได้อ่านรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสินค้าเป็นเครดิตเท่านั้น

นโยบายการคืนเงิน

คุณสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน โดยคุณจะได้เงินคืนแบบใด ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้ในการชำระเงิน ทั้งนี้สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่ พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่คงเดิมเหมือนตอนที่คุณได้รับ ซึ่งรวมถึงป้ายรหัส และป้ายราคาสินค้า หากสินค้าที่ส่งกลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานแล้วอย่างเห็นได้ชัด คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการคืนเงิน เสื้อผ้าและรองเท้าอาจจะไม่ได้รับการคืนเงิน หากตรวจสอบพบว่ามีการสวมใส่ หรือป้ายสินค้าถูกนำออกไป ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ ยกเว้นแต่มีความจำเป็นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน ถือเป็นค่าใช้จ่ายของคุณ เราจะคืนเงินตามมูลค่าของสินค้าที่คืนนั้นๆ หากคุณได้รับสินค้าชิ้นใหม่ทดแทนแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสำหรับรายการสั่งซื้อดังกล่าว กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต คุณจะได้รับการคืนเงินโดยการคืนวงเงินให้กับบัตรเครดิตที่คุณใช้ชำระค่าสินค้า (ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน) กรณีชำระผ่านธนาคาร คุณจะได้รับการคืนเงินเป็นเงินสด โดยการโอนเข้าบัญชีของคุณ (ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน) หรือคุณสามารถเลือกคืนเงินในรูปแบบคะแนนสะสม โดยคุณสามารถใช้คะแนนสะสมสำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไปได้ (ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน) เมื่อเราได้รับสินค้าที่คุณส่งคืน หรือคืนเงินแล้ว เราจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลให้คุณทราบ ประเภทของการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับข้อมูลข้างต้น คุณอาจจะได้รับเงินคืนเข้าบัตรเครดิต, บัญชีธนาคาร หากคุณยังไม่ได้รับเงินคืนหลังจากการแจ้งอนุมัติยกเลิกรายการสั่งซื้อของคุณภายใน 2 วันทำการ กรุณาติดต่อเราผ่านทางหน้าติดต่อเราภายใน 7 วัน นอกจากนี้คุณยังจะต้องแจ้งให้เราทราบภายใน 14 วันนับจากวันที่สินค้าของคุณจะถูกส่งกลับมายังคลังสินค้าของเรา หลังจากช่วงเวลานี้การรับประกันความเสียหายใด ๆ หรือความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เรารับประกันการส่งสินค้าทั้งหมด หากคุณได้รับรายการที่ได้รับความเสียหายกรุณาติดต่อเราและแจ้งความเสียหายที่คุณตรวจพบรวมทั้งชื่อเบอร์ติดต่อ และเลขที่สั่งซื้อของคุณ

สินค้าชำรุด

เราจะคืนเงินสำหรับสินค้าที่ได้รับความเสียหาย หรือชำรุดในระหว่างการขนส่ง ตามมูลค่าของสินค้าที่คุณซื้อ เราต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ นอกจากนี้คุณสามารถส่งภาพดิจิตอลบางส่วนของความเสียหายบนสินค้าให้เราก่อนได้ เพื่อเป็นการช่วยประเมิน และดำเนินการเปลี่ยนสินค้าของคุณได้เร็วขึ้น

สินค้าชำรุดระหว่างการจัดส่ง “DOA”

สินค้าชำรุดระหว่างจัดส่ง หรือ “DOA” เป็นบริการการรับประกันเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากสินค้าที่ถูกจัดส่ง มีเหตุชำรุดบกพร่องจากกระบวนการผลิต และไม่เป็นไปตามมาตราฐานการรับประกันของผู้ผลิตนั้น ๆ ซึ่งการรับประกันดังกล่าว ไม่ได้ครอบคลุมเพียงเฉพาะระยะเวลาขณะที่ตรวจรับสินค้า หรือการเปิดสินค้าครั้งแรก เมื่อเราตรวจสอบและพบว่าสินค้าชำรุดจริง หากในกรณีที่ทางเราไม่มีการยืนยันว่าสินค้านั้นๆ เป็นสินค้าชำรุดบกพร่อง ทางเราจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี เมื่อเราได้ทำการเปลี่ยนสินค้า สินค้าใหม่จะเป็นของคุณ ส่วนสินค้าที่ชำรุดจะเป็นทรัพย์สินของเรา ทั้งนี้เรามีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบสินค้าทุกชิ้น หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสินค้า และแจ้งข้อมูลเท็จ เราสามารถปรับค่าเสียหายในมูลค่า 3,000 บาท

การส่งสินค้าชำรุด

หากคุณตรวจพบการชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งเรากลับภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้าจากเรา โดยเราจะทำการคืนเงินให้ตามจำนวนที่คุณชำระค่าสินค้าชิ้นนั้นๆ หากในกรณีที่คุณติดต่อเรากลับมาช้ากว่า 14 วัน เราจะพิจารณาการคืนเงินให้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมบริหาร ทั้งนี้เราจะคืนเงินต่อเมื่อคุณส่งสินค้าดังกล่าวกลับมาที่เราก่อนเท่านั้น และคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับหากระยะเวลาเกิน 21 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า

หมายเลขการคืนสินค้า – จำเป็น

หมายเลขการคืนสินค้าเป็นสิ่งยืนยันการคืนสินค้าที่คุณจำเป็นต้องมีประกอบการคืนเงิน เมื่อทีมงานบริการลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขว่าสินค้าชำรุดจริง ภายใน 14 วันหลังจากที่เราได้รับสินค้าคืนจากคุณ เราจะออกหมายเลขการคืนสินค้าให้คุณ ทั้งนี้สินค้าคืนดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมเอกสารต่างๆ เช่นเดิมกับที่คุณได้รับสินค้า ณ ตอนแรก โดยที่ไม่มีการดึงป้ายใดๆ ออก

การจัดการสินค้าชำรุด

คุณจะต้องส่งสินค้าที่ชำรุดกลับมาให้ทันทีที่เราตกลงจะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ หรือตกลงที่จะคืนเครดิตให้คุณ:

• เราจะทำการคืนเงิน ต่อเมื่อเราได้รับ และตรวจสอบสภาพของสินค้าที่ชำรุดแล้วเท่านั้น

สินค้าบางรายการ ผู้ผลิตเป็นผู้รับประกัน

สินค้าบางรายการที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ Blacksheep Jeans เป็นสินค้าที่มีการให้บริการ และดูแลจากผู้ผลิตโดยตรง คุณสามารถตรวจสอบได้จากรายละเอียดในหน้าสินค้าชิ้นนั้น และหากสินค้าชิ้นนั้นมีปัญหาใดๆ คุณสามารถติดต่อกับผู้ผลิตสินค้าได้โดยตรง ในกรณีที่ผู้ผลิตไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ไขปัญหาให้คุณได้ เราจะทำการคืนเงินสำหรับสินค้านั้นให้เป็นการทดแทน

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ – ข้อจำกัดและยกเว้น

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หรือความสูญเสียของโปรแกรมข้อมูล หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บไว้ในสื่อผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ การกู้คืน ติดตั้งระบบและแอปพลิเคชั่น รวมถึงกู้ข้อมูลของผู้ใช้ ไม่ได้มีการคุ้มครองภายใต้การรับประกันของเรา ในความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อคอมพิวเตอร์ หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรือชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม กรณีพิเศษ หรือโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องต่อความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ หรือภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไร การหยุดทำงาน การกุศล ความเสียหายต่อการเปลี่ยนอุปกรณ์และทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการกู้คืน การลงโปรแกรมใหม่ หรือทำโปรแกรมใหม่ หรือข้อมูลที่เก็บไว้ในหรือใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของเราที่มอบให้คุณ รวมถึงความล้มเหลวใด ๆ ของข้อมูลความลับที่จัดเก็บไว้ในสินค้า เราไม่ได้แสดงอย่างเจาะจงว่า จะสามารถเปลี่ยนแปลงการรับประกันหรือทำให้การแลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่มีความเสี่ยงหรือความสูญเสียของโปรแกรมหรือข้อมูล เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่คุณเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์

ความรับผิดชอบของเรา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียรายได้, การสูญเสียของผลกำไร, การสูญเสียของสัญญา การสูญหายของข้อมูล หรือความสูญเสียทางอ้อม หรือผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นและไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิด (รวมถึงความประมาท) หรือการผิดสัญญา ความรับผิดของเราที่มีต่อคุณไม่ว่าจะในสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาท) หรืออื่น ๆ จะอยู่ในจำนวนวงเงินไม่เกินจำนวนเงินที่คุณได้ชำระค่าสินค้ากับเราเท่านั้น

ข้อมูลของคุณ – การใช้งานและการป้องกัน

ข้อมูลทั่วไป

คุณจะไม่สามารถโอนสิทธิและภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับมอบจากคุณ หรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต จะถือว่าเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งประเทศไทย (“พระราชบัญญัติ”) ซึ่งเงื่อนไขโดยนัย และการรับประกันไม่สามารถยกเว้นความรับผิดชอบใด ๆ ได้ สำหรับการละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวและการรับประกัน (นอกเหนือจากสภาพหรือการรับประกันโดยนัยตามความในมาตรา 472 ของพระราชบัญญัติ) เราจะเป็นผู้รับผิดชอบในการทดแทนสินค้านั้น หรือหาสินค้าชนิดเดียวกันทดแทน; โดยเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า หรือการแสวงหาสินค้าเทียบเท่า ทั้งที่เกิดจากความผิดพลาดของเรา หรือความล้มเหลวของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของการขายในเวลาใดก็ได้ ไม่มีพนักงานของเราหรือตัวแทนที่มีอำนาจในการแก้ไขส่วนใดๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขของการขาย

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลกับคู่สัญญาแต่ละฝ่าย รวมถึงผู้สืบทอดและผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผลบังคับและตีความตามกฎหมายประเทศไทยโดยไม่มีการอ้างอิงถึงความขัดแย้งของกฎหมาย คุณไม่สามารถมอบ หรือโอนข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ (รวมทั้งนโยบายและข้อตกลงอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ซึ่งได้มีการรวมรวบไว้ในข้อมูลอ้างอิง) กำหนดความเข้าใจและเงื่อนไขของทุกฝ่าย และใช้แทนข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนหน้านี้

เหตุสุดวิสัย

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการปฏิบัติของพันธกรณี ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ถ้าความล่าช้าดังกล่าวมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และเรามีสิทธิที่จะขยายเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของภาระผูกพันดังกล่าว

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ถูกควบคุม และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และอยู่ภายใต้อำนาจศาลของประเทศไทย

Shopping Cart